Environment Testing >> Bestillingsskjema >> Veileder for utfylling av bestillingsskjema

Veileder for utfylling av bestillingsskjema

Sidebar Image

Troverdige analyseresultater krever både høy analytisk kvalitet, korrekt prøvetakning og forsendelse. I tillegg er bestillingsskjemaet av stor betydning for at prøveresultatet skal bli riktig. Bestillingsskjemaet inneholder viktig informasjon og fungerer som en instruks for laboratoriet. Eurofins er avhengig av korrekt informasjon om prøvene for å kunne utføre korrekte analyser. Alle prøver må ha et bestillingsskjema vedlagt ved innsendelse.

For at det skal være enkelt for våre kunder å fylle ut bestillingsskjemaene riktig, har Eurofins utarbeidet en rekke standard bestillingsskjemaer for ulike prøvetyper.

Bestillingsskjemaene er tilgjengelig her for nedlasting

Ved ønske om analyser utenom standard, kan Bestillingsskjema Generell benyttes. Under følger en beskrivelse av hvordan bestillingsskjemaene skal fylles ut. 

1. Kundeinformasjon

Første seksjon på bestillingsskjemaet er kundespesifikke detaljer Eurofins trenger for å kunne ta i mot prøven og registrere den riktig i vårt system.

Kundeinformasjon

Kunde: Fytt ut navnet på selskapet eller privatpersonen som har bestilt analysen.
Org.nr: Sett inn organisasjonsnummer. Privatpersoner fyller inn fødselsdato.
Kontaktperson: Fyll ut kontaktperson for prøveuttaket. Dette er personen som blir kontakten dersom det er behov for ytterligere informasjon om bestillingen.
Telefon: Oppgi kontaktpersonens telefonnummer.
E-post: Oppgi kontaktpersonens e-postadresse
Adresse: Oppgi adresse.
Fakturaadresse: Oppgi e-postadresse for faktura.
Kundenummer: For eksisterende kunder oppgis kundenummeret hos Eurofins. Dette er ikke obligatorisk å oppgi.
For å forenkle kommunikasjonen mellom kunde og lab, har vi noen felter der kontaktperson i Eurofins kan oppgis. Disse feltene er ikke obligatorisk å oppgi.
Eurofins kontakt: Fyll ut kontaktperson hos Eurofins
Tlf: Oppgi telefonnummeret til kontaktpersonen i Eurofins.
E-post: Oppgi e-postadressen til kontaktpersonen i Eurofins.
Kontaktoppsett: Spesifiser mottaker av ordrebekreftelse, analyserapport og faktura (inkl. fast fakturamerking, se punkt om Batchmerking)
Ekstra kopimottakere: Dersom analyserapporten skal sendes til flere enn hva som er oppgitt i kontaktoppsett, oppgis e-postadresse her.
2. Analysepakker

Den neste seksjonen på bestillingsskjemaet er en tabell en senere skal henvise til for å spesifisere hvilke analyser som skal utføres. Fyll inn ønsket analyse, helst analysekode, og under "om prøven" fylles inn bokstav angitt i "Nr." For å forenkle prosessen, har Eurofins laget flere tilpassede bestillingsskjema for ulike prøvetyper, f.eks avfall, drikkevann, jord eller sigevann. Men dere står helt fritt til å tilpasse innholdet i denne tabellen etter deres egne behov.

Eksempel, analysepakker for drikkevann:

Eksempel - bestillingsskjema drikkevann

3. Leveringstid

Eurofins tilbyr ulik leveringstid på flere av våre analyser. Kryss av for ønsket leveringstid.

Merk at ikke alle analyser kan gjøres raskere grunnet krav til den analytiske kvaliteten.

Ta kontakt med miljo@eurofins.no for informasjon om muligheter for å bestille raskeste svartid.

4. Om prøven

Neste seksjon dreier seg om prøven.

Informasjon om prøven

Oppdragsmerking/ fakturareferanse: Fyll ut fakturareferanse, prosjektnr. eller oppdragsmerking
Prøvetaker: Fyll ut navn på prøvetaker
Innsender (dato og signatur): Dato og signatur for prøvetaker
Kommentar om prøven/ beskjeder til laboratoriet: Fylles ut dersom det er spesiell informasjon til laboratoriet angående prøven.
Eksempel på kommentar:
"Forventet høy konsentrasjon av PFOS i prøve 6"
"Ønsker at prøve 7 testes for Olje i vann selv om glassflasken er fylt for full"
"Ønsker å utføre bakteriologiske analysert selv om vann er tatt ut for over 24 timer siden"

Informasjon om prøvemerking vil fremkomme på analyserapporten. Det er viktig at oppgitt informasjon her er i samsvar med den informasjonen som står på selve prøven. Eurofins har utarbeidet webinar for merking av prøver, se webinaret her.

1. Jord 2. Sediment 3. Slam 4. Saltvann 5. Sigevann 6. Drikkevann 7. Avløpsvann 8. Grunnvann 9. Annet (spesifiser)

Fyll også inn dato og tidspunkt for når prøven er tatt. Dette er viktig informasjon da enkelte analysesvar avhenger av tiden fra prøveuttak til analyse.

I feltet for analyser fylles inn informasjon om hvilke(n) analyser som ønskes utført, se punkt over om analysepakker.

Eksempel på utfylt skjema med tilhørende prøveflaske:

Eksempel på utfylt skjema og prøveflaske

 

5. Pakking av prøver

I tillegg til korrekt utfylt bestillingsskjema er forsendelse av prøven viktig for å sikre den analytiske kvaliteten.

Se Eurofins’ webinar om pakking av prøver. For spørsmål om korrekt prøvemengde og emballasje ta kontakt med miljo@eurofins.no

All nødvendig emballasje for prøveuttak og forsendelse, kan bestilles her. Husk å bestille kjølebagger og eventuelt returservicelapper (avhenger av hvilke transportalternativ som benyttes). Utfylt bestillingsskjema pakkes sammen med prøvene. Pakkseddel og returseddel klistres utenpå forsendelsen.

Pakkseddel:

Pakkseddel

 

6. Transport

Eurofins tilbyr følgende transportløsninger:

Klikk her for å se transportløsninger i ditt område

All Items

Første seksjon på bestillingsskjemaet er kundespesifikke detaljer Eurofins trenger for å kunne ta i mot prøven og registrere den riktig i vårt system.

Kundeinformasjon

Kunde: Fytt ut navnet på selskapet eller privatpersonen som har bestilt analysen.
Org.nr: Sett inn organisasjonsnummer. Privatpersoner fyller inn fødselsdato.
Kontaktperson: Fyll ut kontaktperson for prøveuttaket. Dette er personen som blir kontakten dersom det er behov for ytterligere informasjon om bestillingen.
Telefon: Oppgi kontaktpersonens telefonnummer.
E-post: Oppgi kontaktpersonens e-postadresse
Adresse: Oppgi adresse.
Fakturaadresse: Oppgi e-postadresse for faktura.
Kundenummer: For eksisterende kunder oppgis kundenummeret hos Eurofins. Dette er ikke obligatorisk å oppgi.
For å forenkle kommunikasjonen mellom kunde og lab, har vi noen felter der kontaktperson i Eurofins kan oppgis. Disse feltene er ikke obligatorisk å oppgi.
Eurofins kontakt: Fyll ut kontaktperson hos Eurofins
Tlf: Oppgi telefonnummeret til kontaktpersonen i Eurofins.
E-post: Oppgi e-postadressen til kontaktpersonen i Eurofins.
Kontaktoppsett: Spesifiser mottaker av ordrebekreftelse, analyserapport og faktura (inkl. fast fakturamerking, se punkt om Batchmerking)
Ekstra kopimottakere: Dersom analyserapporten skal sendes til flere enn hva som er oppgitt i kontaktoppsett, oppgis e-postadresse her.

Den neste seksjonen på bestillingsskjemaet er en tabell en senere skal henvise til for å spesifisere hvilke analyser som skal utføres. Fyll inn ønsket analyse, helst analysekode, og under "om prøven" fylles inn bokstav angitt i "Nr." For å forenkle prosessen, har Eurofins laget flere tilpassede bestillingsskjema for ulike prøvetyper, f.eks avfall, drikkevann, jord eller sigevann. Men dere står helt fritt til å tilpasse innholdet i denne tabellen etter deres egne behov.

Eksempel, analysepakker for drikkevann:

Eksempel - bestillingsskjema drikkevann

Eurofins tilbyr ulik leveringstid på flere av våre analyser. Kryss av for ønsket leveringstid.

Merk at ikke alle analyser kan gjøres raskere grunnet krav til den analytiske kvaliteten.

Ta kontakt med miljo@eurofins.no for informasjon om muligheter for å bestille raskeste svartid.

Neste seksjon dreier seg om prøven.

Informasjon om prøven

Oppdragsmerking/ fakturareferanse: Fyll ut fakturareferanse, prosjektnr. eller oppdragsmerking
Prøvetaker: Fyll ut navn på prøvetaker
Innsender (dato og signatur): Dato og signatur for prøvetaker
Kommentar om prøven/ beskjeder til laboratoriet: Fylles ut dersom det er spesiell informasjon til laboratoriet angående prøven.
Eksempel på kommentar:
"Forventet høy konsentrasjon av PFOS i prøve 6"
"Ønsker at prøve 7 testes for Olje i vann selv om glassflasken er fylt for full"
"Ønsker å utføre bakteriologiske analysert selv om vann er tatt ut for over 24 timer siden"

Informasjon om prøvemerking vil fremkomme på analyserapporten. Det er viktig at oppgitt informasjon her er i samsvar med den informasjonen som står på selve prøven. Eurofins har utarbeidet webinar for merking av prøver, se webinaret her.

1. Jord 2. Sediment 3. Slam 4. Saltvann 5. Sigevann 6. Drikkevann 7. Avløpsvann 8. Grunnvann 9. Annet (spesifiser)

Fyll også inn dato og tidspunkt for når prøven er tatt. Dette er viktig informasjon da enkelte analysesvar avhenger av tiden fra prøveuttak til analyse.

I feltet for analyser fylles inn informasjon om hvilke(n) analyser som ønskes utført, se punkt over om analysepakker.

Eksempel på utfylt skjema med tilhørende prøveflaske:

Eksempel på utfylt skjema og prøveflaske

 

I tillegg til korrekt utfylt bestillingsskjema er forsendelse av prøven viktig for å sikre den analytiske kvaliteten.

Se Eurofins’ webinar om pakking av prøver. For spørsmål om korrekt prøvemengde og emballasje ta kontakt med miljo@eurofins.no

All nødvendig emballasje for prøveuttak og forsendelse, kan bestilles her. Husk å bestille kjølebagger og eventuelt returservicelapper (avhenger av hvilke transportalternativ som benyttes). Utfylt bestillingsskjema pakkes sammen med prøvene. Pakkseddel og returseddel klistres utenpå forsendelsen.

Pakkseddel:

Pakkseddel

 

Eurofins tilbyr følgende transportløsninger:

Klikk her for å se transportløsninger i ditt område