Våre tjenester >> Analysetjenster >> Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Sidebar Image

Internkontrollforskriften stiller krav om at arbeidsmiljøet ved en bedrift skal kartlegges, overvåkes og følges opp kontinuerlig. I tillegg kan det etter pålegg fra Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet måtte gjennomføres særskilt kartlegging eller måling av eksponeringsfaktorer. Arbeidstilsynet har utgitt en brukerrettet veileder til Internkontrollforskriften, som nærmere beskriver hvordan dette arbeidet kan organiseres og gjennomføres (LINK). Eurofins tilbyr analysetjenester som en del av dette arbeidet. 

Akkreditering og kompetanse

Akkrediterte analyser av arbeidsmiljø sikrer et godt grunnlag for vurdering av eksponeringsfare og helserisiko. Vi anbefaler at prøvetaking og analyse gjennomføres i regi av kvalifisert personell med yrkeshygienisk erfaring, for å sikre størst mulig utbytte av kartleggingen. Eurofins har stor erfaring og kompetanse på analyse av arbeidsmiljøprøver, og vi oppfordrer deg til å dra nytte av denne i form av vår kostnadsfrie veiledningstjeneste. I samarbeid med yrkeshygieniker finner vi frem til en egnet prøvetakings- og analysestrategi som gir svar på de problemstillinger man står ovenfor. 

Prøvetagning 

Prøvetaking av luft krever spesielt utstyr. Dette inkluderer presise og holdbare luftpumper, nøyaktige og brukervennlige flowmetere (rotameter), samt tilpassede oppsamlingsmedier for de forbindelser man ønsker analysert. Eurofins tilbyr utleie av nødvendig gjenbruksutstyr, samt de nødvendige oppsamlingsmedier man trenger for å gjennomføre ønsket analyse. Gjenbruksutstyret blir levert av SKC via Teknolab AS (LINK), som også besørger kontinuerlig og preventivt vedlikehold og service. Oppsamlingsmedier produseres til dels internt av Eurofins, samt kjøpes hos anerkjente og internasjonale leverandører. 

Analyser 

Eurofins har en svært bred portefølje av analyser av fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i luft, som kan påvirke arbeidsmiljøet. Analysene er i stor grad akkrediterte, og har deteksjonsgrenser som er tilpasset grenseverdier fastsatt av Arbeidstilsynet. Under finner du en oversikt over de mest brukte analysene: 

 • Støv (totalstøv, respirabelt støv, trestøv, melstøv mm)
 • Kvarts
 • Asbest
 • Mineralfibre
 • Metaller
 • Oljetåke-Oljedamp
 • Løsemidler (VOC)
 • Aldehyder
 • Isocyanater
 • Organiske syrer
 • Uorganiske syrer
 • Radon

En typisk kartlegging – 5 trinn

Gjennomføring av en eksponeringsmåling innebærer et samspill mellom Eurofins som analyselaboratorium og deg som kvalifisert yrkeshygieniker. I tillegg kreves spesialisert utstyr, som enten eies av deg eller leies av oss, i tillegg til egnede oppsamlingsmedier. Vi anbefaler derfor dialog i tidlig fase, der vi sammen finner frem til passende strategi, utstyr og oppsamlingsmedier. Figuren under viser fem trinn som utgjør en typisk kartlegging.