Analysetjenster >> Avfall og Deponi >> Farlig Avfall

Farlig avfall

Sidebar Image

Avfallsforskriftens kapittel 11 har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forskriften skal også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Videre stiller forskriften krav til håndtering og oppbevaring av denne type avfall. Kriteriene som gjør avfall til farlig avfall er spesifisert i vedlegg 2 til kapittel 11 i forskriften.

Eurofins kan tilby analyser som tilfredsstiller kravene i Avfallsforskriften. Vi holder oss oppdatert på grenseverdiene i vedlegg 2, og følger nøye med på endringer myndighetene gjør i listen over prioriterte stoffer slik at vi til enhver tid skal kunne tilby analyser i tråd med regelverket.

Les mer i vårt produktdatablad