Analysetjenster >> Forurenset Miljø >> Jord og Sand

Forurenset Jord og Sand

Sidebar Image

Forurensningsforskriftens kapittel 2 definerer forurenset grunn som jord eller berggrunn som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som overstiger normverdiene, eller der det lokale, naturlige bakgrunnsnivået av slike stoffer overstiges. Grunnen regnes også som forurenset dersom det dannes syre eller andre stoffer som medfører forurensning i kontakt med luft og/eller vann. Eurofins har utarbeidet egnede analysepakker basert på veiledere fra Miljødirektoratet.

Les mer i vårt  produktdatablad