Analysetjenster >> Forurenset Miljø >> Sediment

Forurenset sediment

Sidebar Image

Miljødirektoratet har utgitt flere veiledere om miljøgifter i sediment og Eurofins tilbyr analyser ihht. disse. Vi har lang erfaring som samarbeidspartner for miljøkonsulenter, entreprenører, havnemyndigheter, mudreselskaper og båtforeninger. Med vår stor bredde kan vi tilby analyser av de miljøgiftene som Miljødirektoratet prioriterer.

Eurofins kan tilby fire analysepakker tilpasset sedimentveilederen TA-2802/2011:

  • PMM58 - Miljøpakke Sediment ink. toks: Tilfredstiller den anbefalte minimumslisten over analyseparametere for å karakterisere sedimentprøver i forundersøkelser til Trinn 1. Pakken inneholder Arsen, Kvikksølv, Sink, Nikkel, Kadmium, Bly, Kobber, Krom, PAH16, PCB7, TBT, TOC, Kornfordeling og toksisitetstester.
  • PMM57 - Miljøpakke Sediment eks. toks.: Tilsvarer PMM58, men uten toksisitetstestene.
  • PMM60 - Miljøpakke Sediment Utvidet ink. toks.: Tilfredstiller alle analyseparametere som det er utarbeidet grenseverdier for (Faktaboks 3 i TA-2802). Innhold som PMM58, men i tillegg PFOS, klorerte parafiner, klorerte benzener, bromerte flammehemmere, nonyl- og oktylfenol, TOC, TBT, Lindan, toksisitetstester m.m.
  • PMM59 - Miljøpakke Sediment Utvidet eks. toks.: Tilsvarer PMM60, men uten toksisitetstestene.

Les mer i vårt produktblad.