Analysetjenster >> Vann >> Drikkevann

Drikkevann

Sidebar Image

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og Drikkevannsforskriften regulerer de krav som stilles til testing og analyse. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Eurofins tilbyr analyser som tilfredsstiller kravene i forskriften.

Vi kan tilby:

  • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Råvann, Analysepakke A og B, samt plantevernmidler)
  • Prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet
  • Utsendelse av egnet prøveemballasje, ferdig merket iht. prøveplan

Analysefrekvens og hvilke pakker du trenger er godt beskrevet i drikkevannsforskriften:

  • § 20.Minstekrav til råvannsprøver
  • § 21.Minstekrav til drikkevannsprøver

Vær oppmerksom på at dette er minstekravet og at din risikovurdering skal tas hensyn til når du avgjør antall prøver som skal tas for ditt vannverk.

Klikk her for å lese mer om drikkevannsforskriften. For informasjon om drikkevann offshore, klikk her.