Analysetjenster >> Vann >> Parasitter

Parasitter i vann

Sidebar Image

Giardia og Cryptosporidium er encellede parasitter som kan finnes i overflatevann. Dette er en vanlig drikkevannskilde i Norge. En undersøkelse utført av Norges veterinærhøgskole i 1998-99 viste at Giardia lamblia ble påvist i 18 % av 147 undersøkte drikkevannskilder i Norge. I 11 % ble det påvist både Cryptosporidium og Giardia.

I 2004 undersøkte Norges veterinærhøgskole kloakkprøver fra minst to renseanlegg i alle fylkene i Norge. Giardia ble funnet i vel 90 % av renseanleggene, og Cryptosporidium i 80 % av renseanleggene.

Fakta

Smittestoff: De encellede protozonene Giardia og Crypto-sporidium
Forekomst: Over hele verden, men mer vanlig i varmere strøk
Symptomer hos menneske: Diarè og mage-smerter
Inkubasjonstid: Fra noen dager til et par uker
Mottagelighet: Alle er mottagelige, men personer med svekket immunforsvar har større sannsynelighet for å utvikle kraftige symptomer. Smittedosen er lav for begge parasittene
Smittekilder: Vann eller matvarer som er forurenset med parasitter, via avføring fra dyr eller mennesker. Smitte fra person til person er ikke uvanlig. Ved cryptosporidose kvitter kroppen vanligvis seg med parasitten i løpet av 3-4 uker, mens giardiose kan føre til bærestatus over lengre tid.
Forebygging: God hygiene ved tilbereding av matvarer. Koking av drikkevann i område der parasittene finnes i vannkilden. God hygiene ved toalettbesøk og ved håndtering av dyr med smitterisiko
Behandling: Ved giardiose behandles det med antiparasittmidler. Ved cryptosporidiose kan kun symptomene behandles.

Analyser

Eurofins kan tilby analyser av disse parasittene. Det må sendes 10 liters plastkanner med råvann eller behandlet vann til laboratoriet. Vannprøven sendes kjølt med Postens ekspress over natt.