Analysetjenster >> Vann >> Sigevann og deponi

Sigevann og sigevannssediment

Sidebar Image

Miljødirektoratets sin veileder TA 2077/2005 har i tabell 2 listet opp forslag til overvåkningsprogram for kvartalsvis, årlig og 5-årlig kontroll av sigevann og sigevannsediment. Eurofins tilbyr analyser ihht. veilederen. 

Les mer i vårt produktdatablad