Analysetjenster >> Vann >> Sjøvann og vassdrag

Sjøvann og vassdrag

Sidebar Image

Hovedmålet i Vanndirektivet er å sikre god miljøtilstand i vann - både vassdrag, grunnvann og kystvann. Direktivet tar i hovedsak for seg miljøtilstanden for vassdrag, innsjøer, overflatevann, kystvann og endrede eller kunstige vannforekomster. I tillegg danner direktivet en ramme rundt flere andre lovverk som omhandler vann, eksempelvis Drikkevannsdirektivet, Avløpsvanndirektivet og Badevannsdirektivet.

Eurofins tilbyr alle typer analyser knyttet til Vanndirektivet, og samarbeider med rådgivende ingeniører, entreprenører, kommuner, fylker og limnologer.

Les mer i vårt produktdatablad