Våre tjenester >> Marin Industri >> Smoltifisering - ATPase analyser

Smoltifisering - ATPase analyser

Sidebar Image

Hva er smoltifisering?

En nøyaktig vurdering av fiskens sjøvannstoleranse blir stadig viktigere i fiskeoppdrett, og analyse av ATPase-nivået hos settefisken er den sikreste indikatoren på en vellykket smoltifisering.

Atlanterhavslaks er, som andre Salmonidea, en anadrom fiskeart som lever deler av livet i ferskvann og deler i saltvann. Som en forberedelse i overgangen fra ferskvann til saltvann går fisken gjennom en serie med uavhengige, men koordinerte fysiologiske endringer. Denne prosessen kalles smoltifisering.

Siden mange av disse endringene er ugunstige for fisken dersom den forblir i ferskvann, vil smoltifiseringen raskt reverseres dersom fisken ikke settes ut, og riktig timing av utsett er derfor svært viktig for en vellykket overgang til sjøvann. Smolt satt ut på riktig tidspunkt tåler utsett i sjø bedre, spiser og utnytter fôret bedre, er mer motstandsdyktig mot sykdommer og parasitter - og har bedre overlevelse og vekst i sjø.

Viktig aspekt ved smoltifisering

Et viktig aspekt ved smoltifiseringen er evnen til å opprettholde en konstant saltkonsentrasjon i blodet når saltnivået i omgivelsene endrer seg. Når fisken overføres til sjøvann vil den befinne seg i omgivelser med høyere saltkonsentrasjon enn den naturlig har i blodet.

Saltene Na+ og Cl- tas opp i fisken blant annet via vann som fisken drikker, og for å unngå at disse når dødelige konsentrasjoner i blodet, må fisken ha en måte å kvitte seg med dem på. I denne prosessen spiller gjellene en viktig rolle ved at de i løpet av smoltifiseringen går fra å være salt-absorberende (som de må være i ferskvann) til å bli salt-utskillende.   

Ionetransporten inn og ut av gjellene utføres av enzymer kalt ione-transportere som er lokalisert i spesialiserte celler (kloridceller) i overflatevevet på gjellene. Na+/K+-ATPase (NKA) er en gruppe enzymer som er essensielle for denne prosessen ved at de driver ionetransporterne.

Hva kan Eurofins hjelpe med?

Eurofins avd. Sortland er Norges ledende laboratorium for gjennomføring av ATPase analyser, og tilbyr to forskjellige analyser for undersøkelse av smoltstatus hos atlantisk laks.

-          ATPase enzymaktivitet

-          ATPase PCR analyse

Både den tradisjonelle ATPase enzymaktivitesanalysen og PCR analysen er gode hjelpemidler for å vurdere fiskens sjøvannstoleranse, og videre bestemme optimalt tidspunkt for overføring av smolt til sjøvann.

ATPase anzymaktivitetsanalyse

Den tradisjonelle ATPase enzymaktivitetsanalysen er et godt innarbeidet verktøy for å hjelpe til å sette fisken i sjøen til rett tidspunkt. Analysene bygger på måling av fiskens generelle nivå av ATPase-enzym i gjellene.

ATPase-enzymene er knyttet til fiskens osmoregulering der enzymets funksjon er å bidra til å pumpe salt inn og ut av fiskens celler.

Utsett av fisk med tilfredsstillende verdier av ATPase kan ha stor betydning for fisken. Mangelfull sjøvannstoleranse går ut over fiskevelferd og prestasjon i sjø, mens tilstrekkelige verdier av ATPase-enzymet gir smolten gode forutsetninger for vekst og overlevelse.

PCR-basert ATPase-analyse

Vår PCR-baserte metode for analyse av ATPase er et av de beste verktøyene for å bestemme settefiskens sjøvannstoleranse og smoltifisering.

Laks er en fisk som oppholder seg i både ferskvann og saltvann. For å klare denne overgangen har laks en rekke saltpumper i gjellene som sørger for at saltbalansen i blodet er konstant. Disse drives av enzymer kalt ATPaser. En av disse er ferskvanns-ATPase (FV-ATPase). FV-ATPase er sentral for osmoregulering hos parr i ferskvann.

Ved smoltifisering minker mengden FV-ATPase i gjellevevet og det er denne endringen vi analyserer. Dette gjør metoden til en av de mest nøyaktige og spesifikke analysene av smoltifisering vi har i dag.

Kontakt oss 

Solrun Finstad
ASM ATPase
+47 984 11 404
solrunfinstad@eurofins.no,