Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Tungmetaller

Tungmetaller

Sidebar Image

Tungmetaller er metalliske grunnstoff som kan inngå i flere kjemiske forbindelser. Kvikksølv, som er et giftig metallisk grunnstoff, inngår i mange uorganiske og organiske forbindelser. De organiske kvikksølvforbindelsene er spesielt giftige. Bly, kadmium og kvikksølv er blant de mest problematiske tungmetallene i miljøsammenheng. Disse stoffene har egenskaper som gjør at de kan skade dyr og mennesker, og de kan lagres svært lenge i levende vev og i miljøet. Det er fastsatte grenseverdier for kvikksølv, bly og kadmium i Forordning (EF) nr. 1881/2006.

Eurofins kan undersøke de fleste tungmetaller med ulike bestemmelsesgrenser, Vi tilbyr pakkeløsning for de vanligste tungmetallene, As, Hg, Pb og Cd, og vi kan også tilby analyser med svært lave kvantifiseringsgrenser(LOQ).

Ta kontakt for mer informasjon om vårt analysetilbud.