Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Plantetoksiner i næringsmidler funnet i kornbasert barnemat, te og honning

Plantetoksiner i næringsmidler funnet i kornbasert barnemat, te og honning

Sidebar Image

Mattilsynet gjennomførte OK-program i 2018 med hensyn til plantetoksiner i næringsmidler. Rapporten kan du lese her.

Utdrag fra sammendraget i rapporten

  • Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter.
  • Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8 av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobineNOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15 prøver, og kun i lave nivåer.

Over 200 tropane alkaloider er identifisert i ulike planter, og det er begrenset med kunnskap og data om hvor mye som finnes i maten og hvilke toksiske effekter de har. Eurofins kan tilby analyser på flere typer alkaloider, ta kontakt med oss på mat@eurofins.no om du trenger analyser.