Om oss >> Kvalitet >> Akkreditering

Akkreditering

Sidebar Image

Eurofins utfører akkrediterte laboratorieanalyser innen miljø- og matanalyser. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den kan dokumentere at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder. Akkreditering skal sikre at kunder av laboratoriet får analyseresultater som holder optimal standard. I Norge er det Norsk Akkreditering som innvilger en akkreditering. Norsk Akkrediterings bedømmere utfører grundige tredjepartsbedømminger for å se om laboratoriet oppfyller akkrediteringskravene. Områder som revideres er blant annet organisasjonsstruktur, habilitet, personellets kompetanse, dokumentasjon/ sporbarhet, avtaler med kunder, behandling av avvik og reklamasjoner og kvalitetssikring av metoder som ønskes akkreditert. Kravene til akkreditering er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det egne krav- og veiledningsdokumenter utgitt av Norsk Akkreditering. 

NS-EN ISO/IEC 17025 

Eurofins Environment Testing Norway AS og Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er akkreditert etter standard NS-EN ISO/IEC 17025. Informasjon om akkrediteringsomfang finner du ved å klikke på linkene i tabellen under. Standarden NS-EN ISO/IEC 17025 spesifiserer generelle krav til kompetanse for å utføre prøving og/ eller kalibrering, inkludert prøvetaking. Den dekker prøving og kalibrering som utføres i henhold til standardiserte metoder, ikke-standardiserte metoder og metoder som er utviklet av laboratorier, og gjelder for alle organisasjoner som utfører prøving og/ eller kalibrering. Jmf. punkt 1.6 i nevnte standard har prøvings- og kalibreringslaboratorier som oppfyller kravene i denne standarden et kvalitetsstyringssystem for sine prøvings- og kalibreringsaktiviteter som også tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001. Standarden kan bestilles fra www.standard.no.

Eurofins Environment Testing Norway AS har

samlet sin akkreditering under TEST 003

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS har

samlet sin akkreditering under TEST 001.

NS-EN ISO/IEC 17043

Eurofins er den eneste aktøren i Norge som er akkreditert for arrangering av sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP) innen mikrobiologiske analyser. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC 17043.

             

SLP-akkrediteringen er

samlet under PT 001

Akkrediteringen omfatter:

P16 Mikrobiologisk analyse