Kvalitet >> Generell informasjon >> Måleusikkerhet

Generell informasjon - Måleusikkerhet

Sidebar Image

Hva er måleusikkerhet?

Alle målinger er påvirket av en viss feil. Måleusikkerheten forteller oss hvilken størrelse denne målefeilen kan ha. I analyserapporten angis en måleusikkerhet tilknyttet analyseresultatet. Måleusikkerheten er derfor en viktig del av det rapporterte resultatet.
 

Hvordan beregner man måleusikkerhet?

Beregning av måleusikkerhet baseres på måling og statistikk, og ulike usikkerhetskilder estimeres og kombineres til en verdi. Laboratoriet benytter validerings– eller verifiseringsdata og resultater fra interne kvalitetskontroller og sammenlignende laboratorieprøvinger for estimering.

 

Hvordan angis resultatene med måleusikkerhet?

Måleusikkerheten angis som et symmetrisk intervall rundt måleresultatet, slik: Måleresultat ± måleusikkerhet.

Måleusikkerheten skal beregnes ved bruk av dekningsfaktor k=2, som gir et 95 % konfidensintervall. Det betyr at det er 95 % sannsynlighet for at den sanne verdien til analyseresultatet ligger innenfor dette intervallet. 

Det er to måter å angi måleusikkerhet på:

  • Absolutt måleusikkerhet: Usikkerheten blir uttrykt med samme enhet som resultatet, eks 3.0g/l ± 0.6g/l

  • Relativ måleusikkerhet: Usikkerheten blir uttrykt som % av resultatet, eks 3.0g/l ± 19%

Eksempel: Mengde av klorid i drikkevann er 0,4 mg/l ± 40% . Det er da 95 % sannsynlighet for at resultatet ligger mellom 0,24 mg/l og 0,56 mg/l.

Hvem har bruk for måleusikkerhet?

Enhver som skal tolke et analyseresultatet, har bruk for måleusikkerhet sammen med resultatet for å kunne ta en riktig beslutning. Usikkerheten til resultatet er viktig å ta i betraktning ved for eksempel vurdering av egne toleransegrenser eller lovfestede grenseverdier.

Måleusikkerheten kan også benyttes for å undersøke om det er forskjell mellom resultater fra ulike laboratorier. Ved en slik sammenligning er det viktig at man forsikrer seg om at måleusikkerheten er uttrykt med 95% konfidensintervall (k=2) for de metodene som skal sjekkes.