Eurofins Norge >> Om oss >> Miljøpolitikk

Miljøpolitikk

Sidebar Image

Som en følge av Eurofins sine verdier, skal Eurofins utøve en miljøpolitikk som sikrer følgende:

 • Minst mulig negativ påvirkning på ytre miljø herunder bevisst og minst mulig bruk av ikke- fornybare ressurser, samt en adferd som bidrar til minst mulig utslipp av miljøgasser
 • Kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet og forebygging av forurensning
 • Minst mulig bruk av helseskadelige kjemikalier i egen drift
 • Bidra til rettferdig handel ved bevisst bruk av leverandører
 • Bidra til en ansvarlig sosial profil overfor ansatte

For å underbygge vårt fokus på miljø er alle våre selskaper kontrollmedlemmer av Grønt Punkt

Miljø og laboratoriet

Vårt laboratorium forurenser ikke det ytre miljøet med hensyn på utslipp til jord, vann eller luft. Til tross for dette, er vi bevisst at vår virksomhet på ulike måter belaster miljøet, og vi ønsker kontinuerlig å gjennomføre tiltak som reduserer denne belastningen.

For å sikre minimal belastning på miljøet rundt oss, har vi gjort følgende tiltak:

 • Bruk av gjenbruksemballasje (kjølebager) ved forsendelse av prøver fra kunde til laboratoriet
 • Kildesortering og levering av farlig avfall til godkjent mottak
 • Reduksjon av bruk av farlige kjemikalier ved overgang til mindre farlige kjemikalier
 • Gjennomgang av leverandører med hensyn på miljøgodkjenning
 • Bruk av fairtradeprodukter der det er tilgjengelige produkter
 • Samordning av prøvetransport for å redusere antall kjørte km.
 • Bruk av telefonmøter for å redusere reisevirksomhet

Som et bevis på vårt miljøfokus er Eurofins Environment Testing Norway AS
sertifisert i henhold til ISO 14001

    

ISO 14001-sertifikatet viser at vårt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Standarden krever klarlegging av alle miljøbelastninger og at det deretter iverksettes tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for vår innvirkning på miljøet. Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, og stiller krav om at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.