Våre tjenester >> Marin Industri >> Skalldyr

Skalldyr

Sidebar Image

Dyrking av skjell og andre skalldyr er en næring med potensielt store muligheter langs norskekysten. Skjell livnærer seg ved å filtrere store mengder sjøvann og ta i seg partikler. Ved filtrering av vann kan skjell ta opp uønskede stoffer eller mikroorganismer som algetoksiner, tungmetaller, dioksiner og tarmbakterier. Krabber er åtseletere og kan akkumulere relativt høye nivåer av miljøgifter gjennom sitt næringsgrunnlag.

Det er viktig å kontrollere innholdet av uønskede stoffer og mikroorganismer i skalldyr som skal gå til humant konsum. Dette for å sikre matvaretrygghet og dokumentere ovenfor forbrukerne at skalldyrene er trygge å spise samt av høy kvalitet. Skjell er stedbunden til samme område i større grad en fisk. Dette gjør at skjell er enda mer utsatt for å ta opp både lokale miljøgifter, toksiner og patogene bakterier som kan finnes i de lokale omgivelsene.

Skjell kan ta opp tarmbakterier hvis oppvekstområdet ligger nært kloakkutslipp eller er eksponert for fekal forurensning fra varmblodige dyr. Mikrobiologiske resultater gir grunnlag for klassifisering av skjell, der skjell fra et A område kan gå direkte til konsum, mens skjell fra B og C områder må gå gjennom rensing/koking før de kan selges.

Et utvalg av våre analyser:

  • Mikrobiologi (Salmonella, Enterokokker og E.Coli)
  • Dioksiner og PCB
  • Metaller (Kvikksølv, Kadmium, Bly og Arsen)
  • Bromerte flammehemmere
  • PAH
  • PSP ( Paralytic Shellfish Poisoning)
  • DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)
  • ASP ( Amnesic Shellfish Poisoning)

Eurofins utfører et bredt spekter av analyser. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!