Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Miljøgifter

Miljøgifter

Sidebar Image

Persistente organiske miljøgifter (POPer) er organiske forbindelser som ikke brytes ned i naturen. Disse oppkonsentreres i næringskjeden, og har ofte skadelig effekt på miljø, planter og dyr. Hos mennesker kan langtids eksponering av enkelte miljøgifter føre til kreft. Miljøgiftene er generelt sett menneskeskapte, slik som pesticider til jordbruk, og dioksiner som er biprodukt fra industrielle prosesser. 

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er organiske forbindelser som dannes ved ufullstendig forbrenning. PAH-forbindelsene er klassifiserte som kreftfremkallende og mutagene. Innhold i næringsmidler og fôr er regulert med grenseverdier.

Regelverk

På grunn av helsetrusselen som POPer medfører, er det fastsatte grenseverdier for innhold av de mest helseskadelige forbindelsene i henhold til Stockholmkonvensjonen av 2001. De regulerte forbindelsene er utvalgte pesticider, bromerte flammehemmere, dioksiner og furaner og polyklorerte bifenyler (PCB).

Innhold av POPer og andre kontaminanter i næringsmidler er regulert etter EU Commission Regulation (EC) No 1881/2006 av 19 December 2006. Fôrvarer er regulert etter Direktiv 2002/32/EC (Forskrift om Fôrvarer).

Hva kan Eurofins hjelpe med

Eurofins utfører miljøgiftanalyser etter strenge metode- og kvalitetskrav. Vi følger EU-regelverket for utførelse av analyser, og vi kan også bistå ved vurdering av prøveresultat. Vi tilbyr analysepakker for de vanligste PCB og dioksiner, bromerte flammehemmere og pesticider tilpasset ulike typer produktgrupper, og PAH-analyser i enkel og utvidet EU-pakke.

Ta kontakt for mer informasjon!